top of page
MKU.png

KONKURS 2022.

U skladu sa čl. 5, 68 i čl. 88 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), u cilju podsticaja i podrške razvoju sektora kreativnih industrija, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore donosi odluku o objavljivanju Konkursa za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija za 2022. godinu. Propozicije konkursa možete pročitati OVDJE

KATEGORIJE

Programa i projekata

KCG 1F.jpg

DIGITALNE UMJETNOSTI

New Media Art

Futuristic Car

DIZAJN

Grafički, industrijski i modni

USPOSTAVLJANJE ICT PROIZVODA

Gaming

Astronaut with Surreal Background

STARI ZANATI U NOVOJ PRIMJENI

Razvoj tradicionalnh zanata

Photoshoot setup
Rows of Pillars

ARHITEKTURA

U kreativnim industrijama

Traditional Library

IZDAVAŠTVO

Kreativno pisanje

PRIJAVITE SE

NAPOMENA:

Autor se može prijaviti samo za jednu kategoriju osim u slučajevima kada projekat ili proizvod proizilazi iz spoja dvije ili više oblasti, što mora biti naglašeno u opisu projekta i obrazloženo u prezentaciji.

DODATNI PRILOZI PRIJAVI

Ukoliko je autor pravno lice, neophodno je dostaviti i rješenje o registraciji kod nadležnog organa (CRPS i sl.);

Profesionalni CV autora ili grupe autora;

Potpisanu izjavu autora (Aneks 2), nosioca prijave, da je dostavljeni proizvod ili projekat u cjelosti originalno djelo istog;


Dokaz o regulisanim autorskim pravima sa autorom, odnosno nosiocem autorskih prava, za projekte koji podrazumijevaju korišćenje autorskih prava koja ne pripadaju podnosiocu prijave (autorski ugovor ili pisani pristanak autora);

Za korisnike sredstava sa prethodnih konkursa nekadašnjeg Ministarstva kulture ili Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta - dostaviti: detaljan narativni i finansijski izvještaj o realizaciji sufinansiranih projekata (informacija o realizaciji projekta, brošure, katalozi, prezentacija u štampanim i elektronskim medijima, fotokopija računa, ugovora, uplatnica, potvrda i druga finansijska dokumentacija koja se odnosi na način utroška odobrenih sredstava).

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

Kontakt telefon: 041 232 583

OBLAST za koju se autor prijavljuje
Status nosioca prijave
Očekivani period trajanja implementacije projekta ili proizvoda:
Prezentaciju proizvoda/projekta sa eksplikacijom (elaborat projekta/proizvoda, prikaz prototipa, skice) autor ili nosioc prijave, je u obavezi da kao prilog ovoj prijavi dostavi u:
Upload file (PDF, ppt, docx..)

Hvala na prijavljivanju!

bottom of page